Login

Vedtekter for Norsk økologisk forening

Minimize

Vedtatt på årsmøte i Karlstad 1. februar 2012

§ 1. Foreningens navn er Norsk økologisk forening.

§ 2. Foreningen er tilsluttet Nordisk Forening Oikos (Nordic Society Oikos).

§ 3 Foreningens formål er å være kontaktforum for økologer i Norge og å fremme økologi som fag i norsk, nordisk og internasjonalt perspektiv. Foreningen skal ha en nettside og en medlemsliste med e-postadresser. Foreningen søker å holde minst ett fagseminar pr. år, gjerne i samarbeid med en annen nordisk nasjonal økologisk forening eller med Nordisk Forening Oikos.

§ 4. Foreningen er åpen for alle interesserte, og er primært rettet mot fagøkologer i Norge, herunder studenter. Medlem i Norsk økologisk forening er automatisk medlem i Nordisk Forening Oikos. Medlemskap varer inntil det sies opp skriftlig. Medlem som tross purring ikke betaler kontingent, strykes fra medlemslista.

§ 5. Foreningen skal ha et styre på fire medlemmer (leder, nestleder/sekretær, kasserer, ett styremedlem), ett varamedlem og en valgkomité på to medlemmer. Alle velges for to år av gangen av årsmøtet, men slik at halve styret byttes annet hvert år. Gjenvalg kan finne sted. Leder velges separat, for øvrig konstituerer styret seg selv. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Vedtak fattes med enkelt flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Det kan kreves skriftlig avstemming.

§ 6. Årsmøte skal holdes med ett års mellomrom. Årsmøtet foretar valg og vedtar årsmelding, regnskap, budsjett og innkomne forslag. Innkalling skjer elektronisk og på foreningens nettside med minst to måneders varsel. Årsmelding, regnskap, budsjett, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling kunngjøres på foreningens nettside seinest to uker før årsmøtet. Forslag som ønskes tatt opp må være styret i hende minst én måned før årsmøtet. Valg og vedtak gjøres ved enkelt flertall. Bare medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Det kan kreves skriftlig avstemming .

§ 7. Årsmøtet velger en revisor for to år av gangen. Revisor skal godkjenne foreningens regnskap før det legges fram for årsmøtet.

§ 8. Årsmøtet vedtar kontingent for foreningen. 10 % av beløpet skal være kontingent i Nordisk Forening Oikos.

§ 9. Årsmøtet fremmer forslag til norsk representant og vararepresentant til styret for Nordisk Forening Oikos, forslag til norsk representant og vararepresentant i styret for Stiftelsen Redaksjonskontoret Oikos og forslag til norsk representant og vararepresentant i valgkomiteen for Nordisk Forening Oikos. Norsk representant i valgkomiteen sender forslagene til Nordisk Forening Oikos tidligst fem og seinest tre måneder før generalforsamlingen i foreningen.

§10. Endringer i vedtektene kan vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall. Forslag til endringer må være styret i hende minst én måned før årsmøtet og skal kunngjøres i innkallingen.

§ 11. Oppløsning av foreningen kan bare skje dersom et fremsatt forslag oppnår minst 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter. Forslag om oppløsning skal være kunngjort i innkallingen. Ved eventuell oppløsning tilfaller foreningens eiendeler Nordisk Forening Oikos.

Hjem    Om NØF    Konferanser    Bli medlem
© 2019 NINA/NØF